Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

O KURSIE

Kurs organizowany jest zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Jest kompendium wiedzy z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, restrukturyzacji, zarządzania oraz strategii marketingowych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu Państwa RP, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze oraz nadzorcze w przedsiębiorstwie, powinna legitymować się ukończeniem kursu, który przygotowuje do egzaminu państwowego. Do egzaminu tego uczestnicy przystępują w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Cel: Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do:

 • pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego
 • zdania egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa

Dla kogo:

 • kandydatów na członków rad nadzorczych
 • osób przygotowujących się do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego

Kadra:

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków, przedstawicieli uczelni wyższych, kancelarii prawniczych i Ministerstwa Skarbu Państwa oraz innych instytucji. Dzięki naszym wykładowcom uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Program szkolenia oparty o zalecenia Ministerstwa Skarbu Pańswa
 • publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); Skarb   Państwa   jako   forma   działania   państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
 • działy administracji publicznej – rola Rady Ministrów i Komisji Europejskiej
 • zamówienia publiczne,
 • zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Minister Skarbu Państwa,  Minister  Gospodarki,  Minister  Spraw  Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).
 •  3 godziny
 • pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
 • swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
 • tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
 • rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
 • zasady uczciwej konkurencji,
 • ochrona konsumentów, działalność przedsiębiorców zagranicznych.
 • 6 godzin
 • dopuszczalność pomocy,
 • przesłanki udzielania pomocy,
 • system organizacyjny,
 • plan restukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej
 • sprawozdawczość i

Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

3 godziny

 •  Organizacja i funkcjonowanie,
 • Zasady obrotu papierami wartościowymi,
 • Wtórny publiczny obrót
 • Rola i zadania Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
 • 6 godzin
 • osoby fizyczne i prawne,
 • przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
 • przedsiębiorstwo,
 • oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
 • posiadanie i    prawa     rzeczowe      (własność,      prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
 • podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).
 • 8 godzin
 • Zmiany jakie wynikają z dostosowania prawa polskiego do prawa UE
 • Tworzenie spółek
 • Łączenie i przekształcanie spółek
 • Funkcjonowanie i likwidowanie spółek
 • 12 godzin
 • Pojęcie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do prywatyzacji
 • 8 godzin
 • Logika tworzenia biznes planu
 • Struktura biznes planu
 • 2 godziny

Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy:

 • podstawowe zasady prawa pracy,
 • uprawnienia pracownicze wynikające z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • kompetencje związków,
 • zwolnienia grupowe/ restrukturyzacja zatrudnienia.
 • 3 godziny
 • zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa,
 • odpowiedzialność     członków     rad     nadzorczych i zarządów,
 • zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu,
 • tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce,
 • wynagradzanie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
 • 6 godzin
 • cel wprowadzania zasad corporate governance,
 • zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń,
 • standardy pracy członków rad nadzorczych,
 • rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.
 • 5 godzin
 • Funkcje zarządzania,style,
 • Proces decyzyjny,
 • Strategia organizacji, misja, cele.
 • 4 godziny

Omówienie przepisów ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze”

4 godziny

 • zarządzanie marketingowe,
 • planowanie strategiczne biznesu,
 • analiza możliwości rynkowych,
 • organizowanie, wdrażanie i kontrola programów
 • 6 godzin
 • majątkowe,
 • rynkowe,
 • wycena nieruchomości
 • 4 godziny
 • podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości,
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza czynników kształtujących wynik finansowy firmy
 • 14 godzin
 • rachunkowość jako źródło informacji,
 • rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa,
 • rola rachunkowości       zarządczej      przy     podejmowaniu      decyzji gospodarczych,
 • narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej,
 • istota, funkcje i zadania controllingu,
 • budżetowanie i analiza odchyleń
 • 4 godziny
 • przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych,
 • techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach,
 • metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
 • budowa programu restrukturyzacji,
 • efekty restrukturyzacji
 • 4 godziny

Koszt kursu dla jednego uczestnika wynosi 2900 PLN (cena zawiera podatek VAT) Cena kursu obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć – 104 godziny lekcyjne
 • materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców oraz aktualny wykaz aktów prawnych • imienny certyfikat ukończenia kursu
 • przerwy kawowe

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49

Koszt egzaminu wynosi dodatkowo 850 zł i jest bezpośrednio płatny w Ministerstwie Skarbu Państwa. Więcej

Istnieje możliwość płatności za kurs w II ratach.

 Planowane terminy kursów otwartych  w 2016 roku:

maj, wrzesień, listopad

Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i jak najlepsze przygotowanie uczestników kursu do zdania końcowego egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jeżeli Państwo również stawiają na jakość i skuteczność, oferta PTE będzie najlepszym wyborem.

Organizujemy szkolenia dedykowane dla firm

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnego terminu oraz oferty cenowej. Szkolenia mogą odbywać się w siedzibie PTE – ul. Nowy Świat 49, Warszawa, albo w siedzibie Państwa firmy. Nasza specjalistka z przyjemnością odpowie na Państwa wszystkie pytania dotyczące zarówno aspektów technicznych, jak i merytorycznych.

Zapraszamy do kontaktu!

Specjalista ds. Rozwoju Kompetencji
Michał Plewczyński
E-mail: michal.plewczynski@pte.pl
Tel: +48 22 55 15 440/401

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym i ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów o tradycji sięgającej niemal 200-u lat. Nasze oddziały znajdują się w 23 miastach w Polsce. Zrzeszamy ok. 2 tysięcy członków zarówno praktyków, jak i teoretyków. Są wśród nich między innymi renomowane postaci świata ekonomii, pracownicy nauki, studenci kierunków ekonomicznych oraz osoby, którym ekonomia jest szczególnie bliska.

Prowadzimy działalność doradczą i szkoleniową oraz realizujemy projekty służące krzewieniu wiedzy ekonomicznej.

Zajmujemy się praktyczną edukacją dla biznesu. Łączymy wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą.

Od 29 lat jesteśmy organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w której każdego roku bierze udział ponad 12 tys. uczestników.

PTE jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).